Dzisiaj jest: 19 grudnia 2018
Imieniny obchodzą: Dariusz, Urban, Gabriela

Polityka cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub  smartphonie  podczas  gdy  odwiedzasz  różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” cookies (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia  statystyk,  które  pomagają  zrozumieć,  w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 • sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika
 • utma - cookie używane przez Google Analytics
 • tumb - cookie używane przez Google Analytics
 • utmc - cookie używane przez Google Analytics
 • utmz - cookie używane przez Google Analytics
W ramach usługi Internet Banking stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjnych:

IBSTAT:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje tymczasowy klucz generowany dynamicznie dla każdej wyświetlanej strony serwisu w celu identyfikacji stanu połączenia. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.

IB:

Zakładane tylko w momencie, kiedy połączenie z bankiem szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL. Przechowuje klucz sesji Klienta w celu identyfikacji użytkownika dla serwisu IB. Niezbędne do poprawnego działania serwisu.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w serwisie stosowane są następujące ich rodzaje:
 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „analityczne” wykorzystywane aby  zrozumieć,  usprawnić oraz prowadzić badania na temat funkcji odświeżalności serwisu , popularności podstron, oraz ilości wejść z innych witryn, informacji o aplikacji lub urządzeniach z jakich generowane są wejścia.
Jak wyłączyć pliki Cookies w przeglądarce?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom akceptacji plików cookies do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym banku z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Użytkownicy korzystający z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), powinni zapoznać się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia mobilnego. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Informacje na temat ustawień lub całkowitego wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach producentów popularnych przeglądarek, lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Reklamacje

 
ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI/SKARG/WNIOSKÓW
W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., klient ma prawo złożyć reklamację.
 
§ 1
[kwalifikacja oświadczenia klienta]
 1. Oświadczenie  klienta może być zakwalifikowane jako: 
  - skarga;
  - reklamacja;
  - wniosek.
 2. O kwalifikacji, o której mowa w ust. 1 decyduje treść oświadczenia klienta. 
§ 2
[Reklamacja]
 1. Przedmiotem reklamacji składanej przez klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Bank usług w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe.
 2. Reklamacje należy kierować do Zarządu Banku.
§ 3
[Skarga]
 1. Przedmiotem skargi składanej przez klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, które nie stanowią reklamacji lub wykonywanej przez Bank działalności. 
 2. Skargi należy kierować do Zarządu Banku, przy czym skarga dotycząca członka Zarządu Banku oraz Zarządu Banku, kierowana jest w dalszej kolejności do Rady Nadzorczej, celem jej rozpoznania.
§ 4
[Wniosek]
 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku. 
 2. Wnioski należy składać do Zarządu Banku. 
 
§ 5
 [Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków]
 1. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta:
  • osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta;
  • listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej zajmującej się obsługą klienta;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e–mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. sekretariat@bsrusiec.pl ;
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej (dotyczy klientów korzystających z usługi) z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:
  • osobiście w każdej jednostce bankowej obsługującej klientów w formie pisemnej;
  • listownie w formie pisemnej na adres jednostki bankowej zajmującej się obsługą klienta;
  • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. sekretariat@bsrusiec.pl ;
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej (dotyczy klientów korzystających z usługi).
 3. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.
 4. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 5. Reklamacje, skargi, wnioski mogą być wnoszone przez klienta w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą klienta:
  • Centrala – Bank Spółdzielczy w Ruścu, 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 42;
  • Oddział w Kiełczygłowie – 98-358 Kiełczygłów ul. Piotrkowska 19a;
  • Oddział w Mokrsku – 98-345 Mokrsko, Mokrsko 269.
 6. Adresy Centrali oraz Oddziałów znajdują się również na stronie internetowej www.bsrusiec.pl  
§ 6
[Zakres danych zawartych w reklamacji, skardze, wniosku]
 1. Treść reklamacji, skargi, wniosku złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę klienta;
  • adres korespondencyjny; 
  • dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  • oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  • własnoręczny podpis klienta z zastrzeżeniem ust. 2.
 2.  Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:
  • imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
  • numer karty/karty mobilnej;
  • numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę mobilną;
  • datę transakcji;
  • kwotę transakcji;
  • miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).
 3. Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji klienta formularz reklamacji, skargi, wniosku może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Formularz reklamacji, skargi, wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku tj. www.bsrusiec.pl 
 5. W przypadku stwierdzenia przez pracownika jednostki bankowej braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku, pracownik jednostki bankowej  zobowiązuje klienta do ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację, skargę, wniosek, a w przypadku złożenia przez klienta reklamacji dotyczącej kart płatniczych w formie ustnej dodatkowo do złożenia podpisu na formularzu.
 6. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku, pracownik jednostki bankowej informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji, skargi, wniosku nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. W takim przypadku klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji, skargi, wniosku w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 lub 2.
 7. Przepisu § 6 ust. 6 zd. 2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.
§ 7
[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji, skargi, wniosku]
 1. Pracownik jednostki bankowej przyjmujący reklamację, skargę, wniosek złożoną:
  • osobiście w formie pisemnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta potwierdza jej złożenie poprzez sporządzenie kopii dla klienta i opatruje ją pieczątką imienną, podpisem pracownika przyjmującego reklamację, skargę, wniosek oraz opatruje datę jej przyjęcia;
  • osobiście w formie ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą klienta, na podstawie której pracownik jednostki bankowej wypełnił formularz, przedłożył klientowi do podpisu, potwierdza jej złożenie poprzez sporządzenie kopii dla klienta i opatruje ją pieczątką imienną, podpisem pracownika przyjmującego reklamację, skargę, wniosek oraz opatruje datę jej przyjęcia.
 2. W przypadku złożenia reklamacji, skargi, wniosku w sposób opisany w § 5 ust. 1 pkt 2 - 4 pracownik jednostki bankowej przyjmujący reklamację, skargę, wniosek potwierdza jej złożenie w formie pisemnej poprzez poinformowanie klienta o przyjęciu reklamacji, skargi, wniosku wraz ze wskazaniem terminu jej rozpatrzenia.
 3. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli umowy z Bankiem  pracownik jednostki bankowej wraz z potwierdzeniem złożenia reklamacji, skargi, wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 przekazuje klientowi w formie pisemnej następujące informacje:
  • wskazanie, że Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego;
  • wskazanie, że klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
  • pouczenie o możliwości odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi 
  • na reklamację, skargę, wniosek do wyższego szczebla decyzyjnego w Banku, Komisji Nadzoru Finansowego, sądu powszechnego oraz sądu polubownego przy Związku Banków Polskich lub przy Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego;
  • przyjętą przez Bank formę składania reklamacji, skargi, wniosku;
  • wskazanie danych kontaktowych umożliwiających złożenie reklamacji, skargi, wniosku;
  • zakres danych kontaktowych, które winien dostarczyć klient w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji, skargi, wniosku w przypadku gdy Bank takich danych nie posiada;
  • sposób potwierdzenia wpływu reklamacji, skargi, wniosku;
  • termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, skargę, wniosek;
  • sposób powiadomienia o rozpatrywaniu reklamacji, skargi, wniosku w tym formę odpowiedzi i sposób jej doręczenia.
 4. Przepisu § 7 ust. 3 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.
§ 8
[Termin rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków]
 1. Odpowiedź na reklamację, skargę, wniosek jest udzielana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej otrzymania przez jednostkę bankową, z zastrzeżeniem skarg składanych na członka Zarządu Banku i Zarząd Banku rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni, a w przypadku klientów instytucjonalnych z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników, do 90 dni. 
 3. Za szczególnie skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji/dokumentów od podmiotu trzeciego niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę, wniosek w terminie określonym w ust. 1, Bank w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji, skargi, wniosku informuje o tym klienta w formie pisemnej wraz z podaniem:
  • przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji, skargi, wniosku;
  • okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozstrzygnięcia sprawy;
  • przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę, wniosek, który nie może być dłuższy niż termin wskazany w ust. 2.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w  ust. 1 – 2 i 4 wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację, skargę, wniosek przed jego upływem.
 6. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 2, wyłącznie reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 7. Przepisu § 8 ust. 6 nie stosuje się do:
  • reklamacji składanych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników;
  • skarg i wniosków składanych przez klientów.
§ 9
[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, skargi, wniosków]
 1. Odpowiedź na reklamację, skargę, wniosek udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:
  • listem poleconym za zwrotnym potwierdzenie odbioru na adres korespondencyjny podany przez klienta z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 lub 
  • wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja, skarga, wniosek została wysłana, chyba że klient podał w reklamacji, skardze, wniosku inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
 2. W odniesieniu do klientów Banku, adres korespondencyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być zgodny z adresem wskazanym w umowie zawartej z klientem, którego dotyczy reklamacja, skarga, wniosek. 
 3. W przypadku braku zgodności adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 odpowiedź przesłana zostanie na adres wskazany w umowie zawartej z klientem, którego dotyczy reklamacja, skarga, wniosek.
 4. W przypadku nie podania przez klienta adresu korespondencyjnego oraz braku adresu w umowie zawartej z klientem reklamacja, skarga, wniosek pozostanie do odbioru w Centrali Banku.
 5. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, skargę, wniosek odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji, skardze, wniosku lub na adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Przepisu § 9 ust. 5 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.
§ 10
[Informacje dodatkowe]
 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację, skargę, wniosek klient może:
  • odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;
  • złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  • skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  • złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  • wystąpić z powództwem do właściwego miejscowego sądu powszechnego ze wskazaniem Banku Spółdzielczego w Ruścu jako pozwanego.
 4. Przepisu § 10 ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.
 5. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Bank informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/.
 6. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Bank informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/.
 • lost 01
 • lost 02
 • lost 03
 • lost 04

bfg small

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Ruścu objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Nasi partnerzy

 • cp
 • ps
 • arimr
 • gmina rusiec
 • bik
 • gmina rusiec
 • kir
 • krd
 • gmina rusiec
 • blue media
 • western union
 • SGB BankSA
 • SGB leasing
 • concordia ubezpieczenia
 • Novum1
 • inkom